STATUTEN WSBF

NAAM, ZETEL, OPRICHTING VAN DE VERENIGING

Artikel 1:

 1. De vereniging is genaamd: Sportvereniging WSBF.
 2. De vereniging is gevestigd te Surhuisterveen in de gemeente Achtkarspelen.
 3. De vereniging is ontstaan uit drie verenigingen:
  1. de in het kalenderjaar negentienhonderdelf opgerichte gymnastiekvereniging: “Willen Is Kunnen (WIK)”;
  2. de in het kalenderjaar negentienhonderdzestien opgerichte gymnastiekvereniging “Sparta”; en
  3. de in het kalenderjaar negentienhonderdeenenvijftig opgerichte gymnastiekvereniging, “Blijft Fit”,

welke onder a en b genoemde verenigingen negen februari negentienhonderddrieenvijftig zijn samengegaan onder de naam ‘WIK-Sparta” en op een augustus negentienhonderdachtennegentig zijn “Wik - Sparta” en de onder c genoemde vereniging Blijft Fit” samengegaan onder de naam: Sportvereniging WSBF.

GRONDSLAG

Artikel 2:

 1. De vereniging is van een neutraal karakter,
 2. Het besluit van een lid om uit overwegingen van levensbeschouwelijke aard al of niet aan een door de vereniging georganiseerde activiteit mee te doen zal door de vereniging dienen te worden gerespecteerd.

DOEL

Artikel 3:

De vereniging heeft ten doel:

 1. Het bevorderen en het doen bevorderen van het menselijk bewegen door het beoefenen van de gymnastiek in welke verschijningsvorm dan ook.
 2. Alles te doen, wat tot het in lid 1. genoemde doel bevorderlijk kan zijn, zoals het geven van lessen, het deelnemen aan en het organiseren van wedstrijden en demonstraties, het lid zijn van de Koninklijk Nederlandse Gymnastiek Bond.

DUUR

Artikel 4:

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

LIDMAATSCHAP

Artikel 5:

 1. De vereniging kent:
  1. seniorleden;
  2. juniorleden;
  3. ereleden;
  4. ondersteunende leden (donateurs).
  ad a.
  Seniorleden zijn natuurlijke personen die als lid zijn toegelaten en die, bij de aanvang van het kalenderjaar, de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.
  ad b.
  Juniorleden zijn natuurlijke personen die als lid zijn toegelaten en die bij de aanvang van het kalenderjaar, de leeftijd van zestien zestien jaar nog niet hebben bereikt.
  ad c.
  Ereleden zijn natuurlijke personen die, wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
  ad d.
  Ondersteunende leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en die onverplicht de vereniging met een jaarlijkse bijdrage steunen.
 2. Daar waar in de statuten of reglementen van leden wordt gesproken, wordt hieronder elke categorie leden verstaan, tenzij duidelijk anders aangegeven.
 3. Het lidmaatschap voor leden als genoemd onder 1.a, 1.b en 1.c is persoonlijk en mitsdien niet over draagbaar noch vat baar om door erfopvolging te worden verkregen.

TOELATING VAN DE LEDEN

Artikel 6:

 1. Als senior- of juniorlid lid kan men worden toegelaten, nadat men een schriftelijk verzoek daartoe bij het bestuur heeft ingediend, op een daarvoor bestemd formulier. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 2. Ereleden zijn zij die, wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging en/of op het terrein van de doelstellingen van de vereniging, door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd. Ereleden worden, voorzover zij niet reeds seniorlid zijn van de vereniging, geacht verenigingslid te zijn.
 3. Ondersteunend lid kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating beslist.
  Aan de toelating verbindt het bestuur een minimum jaarlijkse bijdrage.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 7:

 1. De leden van de vereniging zijn verplicht:
  1. de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de organen van de vereniging na te leven;
  2. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond, hierna te noemen “KNGB”, te aanvaarden;
  3. de statuten, het huishoudelijk reglement en de bondsverordeningen, alsmede de besluiten van de organen van de KNGB na te leven;
  4. zich ook overigens te onthouden van handelingen, waardoor de belangen van de vereniging en de KNGB kunnen worden geschaad;
  5. alle overige verplichtingen, die uit het lidmaatschap van de vereniging en de KNGB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
  1. De in lid 1 genoemde verplichtingen gelden tevens voor allen die in de vereniging een functie - welke dan ook - bekleden;
  2. De in lid 1 sub b. en c. genoemde verplichtingen gelden niet voor ondersteunende leden;
  3. de in lid 1 sub a. en e. genoemde verplichtingen gelden uitsluitend voorzover van toepassing.
 2. Behoudens de in de statuten en het huishoudelijk reglement opgenomen verplichtingen kunnen aan de leden slechts verplichtingen worden opgelegd door de algemene vergadering;
 3. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur door de algemene vergadering daartoe is gemachtigd.
  1. Binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, is bekend geworden of is meegedeeld, kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
  2. Binnen een maand, nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie, kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen.
  3. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 8:

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. van een senior- casu quo juniorlid:
   • door overlijden;
   • door opzegging door het lid of door de vereniging;
   • door ontzetting (royement).
  2. van een erelid:
   • door overlijden;
   • door opzegging van het erelid;
   • door ontneming van het erelidmaatschap door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
  3. van een ondersteunend lid:
   • door overlijden, dan wel ophouden te bestaan;
   • door opzegging van het ondersteunend lid;
   • door vervallen verklaring van het ondersteunend lidmaatschap van de vereniging.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te geschieden met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken voor 1 januari of 1 juli. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:
  1. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden, het lidmaatschap te laten voortduren;
  2. binnen een maand nadat een besluit, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
  3. binnen een maand, nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot de eerstvolgende 1 januari of 1 juli.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, welke door de statuten aan het lidmaatschap gesteld worden.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, indien een lid:
  1. in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt;
  2. de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
  3. door de KNGB uit het clublidmaatschap van de KNGB is ontzet.
  De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit met opgave van reden(en) schriftelijk in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het halfjaar eindigt, ongeacht de reden of oorzaak, blijft desalniettemin de bijdrage voor het gehele halfjaar door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

GELDMIDDELEN

Artikel 9:

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. contributies en entreegelden van leden;
  2. bijdragen van ondersteunende leden;
  3. inschrijf- en entreegelden van evenementen;
  4. subsidies;
  5. bijdragen van sponsors;
  6. schenkingen, legaten en andere baten.
 2. De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributies vast, die door de verschillende categorieën van leden zijn verschuldigd. De algemene vergadering stelt tevens bij toetreding van leden het verschuldigde entreegeld vast.

BESTUUR

Artikel 10:

  1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste zeven personen.
  2. Bestuursleden dienen lid van de vereniging en meerderjarig te zijn.
  1. Bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de gestelde kandidaten benoemd. De benoeming van de voorzitter geschiedt in functie; het bestuur wijst zelf uit zijn midden een secretaris en penningmeester aan.
  2. Alle leden hebben het recht, kandidaten voor het bestuur te stellen.
  1. Bestuursleden hebben gedurende drie jaren zitting en treden af volgens een op te maken rooster. Dit rooster dient zodanig te worden opgesteld, dat de voorzitter, de secretaris en de penningmeester ieder in een ander jaar aftreden. Dit geldt ook voor de vice-voorzitter, de tweede secretaris en de tweede penningmeester, met dien verstande, dat de volgorde van aftreden anders is, dan die van voorzitter, secretaris en penningmeester.
  2. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
  3. In een tussentijdse vacature wordt door het bestuur voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering. Na benoeming door de algemene vergadering treedt een tussentijds benoemd bestuurslid af op het tijdstip, waarop zijn voorganger zou aftreden.
  4. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door het orgaan dat hem heeft benoemd, worden ontslagen, of geschorst. Voor een dergelijk besluit is een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist.
  5. De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

BEVOEGDHEDEN BESTUUR

Artikel 11:

 1. Behoudens beperkingen krachtens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De voorzitter en de secretaris van het bestuur kunnen de vereniging gezamenlijk vertegenwoordigen. Bij ontstentenis van een van deze twee bestuursleden wordt de vereniging vertegenwoordigd door de ander, samen met de penningmeester.
 3. Alle in lid2 benoemde bestuursleden kunnen zich terzake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 2 bedoeld, door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
 4. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
 5. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden en bezwaren van register goederen voor oprichting van en deelname aan rechtspersonen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of als hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich door schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
 6. De technische leiding van de vereniging wordt door het bestuur benoemd en/of ontslagen.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12:

 1. Binnen vier maanden na afloop van een boekjaar wordt een algemene vergadering gehouden. In deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en legt het, onder overlegging van een jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting, rekening en verantwoording af van haar in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. De stukken moeten staande de vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Ontbreekt de ondertekening van een van beiden, dan wordt daarvan onder opgave van redenen, melding gemaakt. Goedkeuring door de algemene vergadering van het verslag en de rekening en verantwoording strek het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de rekening en verantwoording blijken.
 2. De agenda voor de algemene vergadering omvat tenminste de volgende punten:
  1. vaststelling notulen van de vorige algemene vergadering;
  2. vaststelling van het jaarverslag;
  3. verslag van de kascommissie;
  4. vaststelling van de jaarrekening van de vereniging;
  5. vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar;
  6. benoeming bestuursleden;
  7. benoeming leden van de kascommissie;
  8. eventueel: ingekomen voorstellen;
 3. De algemene vergadering neemt al die besluiten, welke nuttig of nodig geacht worden voor een goed functioneren van de vereniging.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van twee seniorleden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Aftredende kascommissieleden zijn ten hoogste twee keer achtereen terstond herkiesbaar. De kascommissie heeft te allen tijde het recht de boeken en bescheiden van de vereniging te controleren. Zij is verplicht deze controle tenminste een maal per jaar uit te voeren en wel voor de algemene vergadering. De penningmeester is gehouden de kascommissie daartoe tijdig uit te nodigen. De kascommissie brengt in de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
 5. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. Overige commissies kunnen zowel door het bestuur als door de vergadering worden benoemd. Zij bestaan uit een oneven aantal personen.

BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13:

 1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van vier weken. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
 2. Op schriftelijk verzoek van tenminste zeven leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen dan anderen dan de bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.

STEMRECHT

Artikel 14:

 1. Juniorleden vanaf veertien jaar, seniorleden en ereleden hebben toegang tot de algemene vergadering. Seniorleden en ereleden hebben daar ieder een stem.
 2. Het stemrecht kan uitsluitend worden uitgeoefend door ter vergadering aanwezigen. Een ter vergadering aanwezig lid kan gevolmachtigd zijn om namens één ander niet aanwezig lid zijn stem uit te brengen.
 3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
 4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij gewone meerderheid der uitgebrachte geldig stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen.

LEIDING EN NOTULERING

Artikel 15:

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een ander bestuurslid, aangewezen door het bestuur. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

BOEKJAAR

Artikel 16:

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 17:

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin een wijziging van de statuten zal worden voorgelegd.
 2. Indien de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging is gedaan, moet tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, met daarin opgenomen de letterlijke tekst van de voorgestelde wijziging, op een daartoe geschikte plaats voor alle leden ter inzage liggen, of op verzoek aan de leden worden toegezonden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aan tal uitgebrachte geldige stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking, nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten te deponeren ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen het gebied, waar de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

BEPERKING TOT WIJZIGING

Artikel 18:

Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 19:

 1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1,2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zo veel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na vereffening blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zo veel mogelijk van kracht.
 5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 5 van artikel 17 vermelde register.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende twintig jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
 7. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 20:

 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle andere verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de stemgerechtigde leden van de vereniging of naar aanleiding van een voorstel van het bestuur.
 3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij die afwijking door de Wet of de statuten wordt toegestaan.
 4. Statuten of huishoudelijk reglement zullen eveneens geen bepalingen mogen bevatten, die strijdig zijn met de statuten, reglementen en verordeningen van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond.